Ικανοποιημένη επίδειξη Ιστού

Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων

Η Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων παρέχεται από φορείς τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης. Η ΓΓΔΒΜ αναπτύσσει δράσεις στο χώρο της μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων απευθυνόμενη στην οικογένεια, με προγράμματα για γονείς, αλλά και με διαγενεακές παρεμβάσεις. Οι δράσεις αυτές συχνά εφαρμόζονται στοχευμένα σε ομάδες που πλήττονται –κάποιες φορές συνδυαστικά– από δυσμενείς κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες ή από άλλους παράγοντες που συνδέονται με το φύλο, την ηλικία, την εθνική ή πολιτισμική ταυτότητα ή κάποια αναπηρία.

Όσον αφορά στις υφιστάμενες δομές, προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων προσφέρονται από τις Σχολές Γονέων και, με την ενεργοποίηση των κέντρων Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), θα παρέχονται κατά κύριο λόγο από αυτά, ενώ τυπική εκπαίδευση ενηλίκων παρέχεται από τα Σχολεία Δεύτερης έυκαιρίας (ΣΔέ).

Δεύτερη έυκαιρία στη Μάθηση

Η ΓΓΔΒΜ δραστηριοποιείται ιδιαίτερα για την αναβάθμιση του μορφωτικού επιπέδου των πολιτών της Ελλάδας, την άρση του αναλφαβητισμού και την ανατροπή του σχετικά υψηλού ποσοστού (27,7%) ατόμων με χαμηλές επιδόσεις στις βασικές δεξιότητες, καθώς και του ποσοστού 14,2% των ατόμων 18-24 ετών που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Στην κατεύθυνση αυτή αναπτύσσει δράσεις με κεντρικό άξονα τη λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης έυκαιρίας (ΣΔέ), τα οποία αποτελούν πλέον πόλο έλξης των ενηλίκων που αναζητούν μια δεύτερη ευκαιρία στην απόκτηση τίτλου σπουδών βασικής εκπαίδευσης.

Τα ΣΔΕ παρέχουν τη δυνατότητα σε ενηλίκους που δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο του Γυμνασίου (Ν. 2525/97). Η διάρκεια της φοίτησης είναι 18 μήνες (δύο σχολικά έτη) και οι ώρες διδασκαλίας 25 την εβδομάδα. Τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή και προσφέρονται δωρεάν.

Το πρόγραμμα των ΣΔΕ, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο, ξεκίνησε στην Ελλάδα το 2000 με τη λειτουργία του πρώτου ΣΔΕ στο Περιστέρι, και στηρίχτηκε σε τρεις βασικές αρχές:

 • ευέλικτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στις ικανότητες και στις ανάγκες των εκπαιδευομένων, εξασφαλίζοντας έτσι την ενεργό συμμετοχή τους
 • υποστήριξή τους σε όλους τους τομείς όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες
 • εκπαιδευτικό προσωπικό και συμβουλευτικές υπηρεσίες που είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στην πολυπλοκότητα των καθηκόντων τα οποία αναλαμβάνουν.

Από το 2000 μέχρι σήμερα ιδρύθηκαν 58 ΣΔΕ σε όλη τη χώρα, όπως και αρκετά παραρτήματα (τμήματα εκτός έδρας). Οκτώ σχολεία λειτουργούν μέσα σε σωφρονιστικά καταστήματα.

Μετά την επιτυχή αποφοίτηση παρέχεται τίτλος ισότιμος του Απολυτηρίου Γυμνασίου. Ένα μεγάλο ποσοστό των αποφοίτων των ΣΔΕ συνεχίζει στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ, Γενικό Λύκειο) και μερικοί έχουν προχωρήσει στο Πανεπιστήμιο. Η εμπειρία τους από τη συνέχιση των σπουδών τους στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και οι επιδόσεις τους, μαρτυρούν ότι αυτό που κέρδισαν στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ότι έχουν μάθει πώς να μαθαίνουν.

Οι κύριοι στόχοι των ΣΔΕ είναι:

 • να ολοκληρώσουν οι ενήλικες την υποχρεωτική εκπαίδευση
 • να συνδεθούν με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • να αποκτήσουν σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες
 • να ενισχύσουν την προσωπικότητά τους ανακτώντας την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους
 • να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ή να βελτιώσουν τη θέση τους στο χώρο εργασίας.

Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι: Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες, Πληροφορική, Αγγλική Γλώσσα, Κοινωνική Εκπαίδευση, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Πολιτισμική – Αισθητική Αγωγή. Στα ΣΔΕ το πρόγραμμα σπουδών είναι ευέλικτο και ανοικτό, επιτρέποντας να επαναπροσδιορίζονται συνεχώς οι στόχοι και να τροποποιείται το περιεχόμενο, ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες των εκπαιδευομένων. Οι μέθοδοι διδασκαλίας είναι καινοτόμες και στηρίζονται στον διαφορετικό τρόπο που προσλαμβάνουν τη γνώση οι ενήλικες, καθώς και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Οι συγκεκριμένες αυτές μέθοδοι επιτρέπουν τη βιωματική προσέγγιση της γνώσης, την ομαδοσυνεργατική μάθηση και τις διαθεματικές προσεγγίσεις.

Στα ΣΔΕ οι εκπαιδευόμενοι δεν αποκτούν μόνο γνώσεις αλλά και κοινωνικές δεξιότητες όπως αυτές της επικοινωνίας, της συνεργασίας, της επίλυσης προβλημάτων κλπ. Επίσης υποστηρίζονται στη μαθησιακή τους πορεία από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες του ΣΔΕ, έναν καινοτόμο θεσμό που περιλαμβάνει έναν σύμβουλο ψυχολόγο και έναν σύμβουλο σταδιοδρομίας για κάθε σχολείο.

Κατά το έτος 2012 φοίτησαν στα ΣΔΕ 4.187 ενήλικες σε 281 τμήματα.

Οικογένεια και Μάθηση

Οι Σχολές Γονέων σχεδιάστηκαν από τη ΓΓΔΒΜ το 2003 και λειτουργούν από τότε, αρχικά με ευθύνη του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ) και στη συνέχεια, από το τέλος του 2011 μέχρι σήμερα, με ευθύνη του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Οι Σχολές Γονέων απευθύνονται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με αναπηρίες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Στόχος τους είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους, όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Το έργο προσφέρει στους γονείς και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό.

Στις Σχολές Γονέων μέχρι και τον Ιούνιο του 2013 αναπτύσσονται 7 εκπαιδευτικά προγράμματα:

 • «Η οικογένεια στη σύγχρονη εποχή», διάρκειας 50 ωρών
 • «Διαφυλικές σχέσεις», διάρκειας 25 ωρών
 • «Ανάπτυξη στην τρίτη ηλικία», διάρκειας 25 ωρών
 • «Συνεργασία εκπαιδευτικών – οικογένειας», διάρκειας 25 ωρών
 • «Ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικά ομάδων», διάρκειας 25 ωρών
 • «Συμβουλευτική γονέων παιδιών με αναπηρίες», διάρκειας 50 ωρών
 • «Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια», διάρκειας 25 ωρών.

Ο σχεδιασμός έχει γίνει σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, η οποία, στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης, αναπτύσσεται και διαμορφώνεται για να υπηρετήσει κοινωνικούς στόχους, αξιοποιεί και αναπτύσσει περαιτέρω τις υπάρχουσες γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες των ενηλίκων εκπαιδευομένων, εξασκώντας τους ταυτόχρονα στο «να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν».

Στα τμήματα των Σχολών Γονέων που λειτούργησαν μέχρι τον Ιούνιο του 2012, οι θεματικές ενότητες «Η οικογένεια στη σύγχρονη εποχή» και η «Συνεργασία εκπαιδευτικών – οικογένειας» ήταν αυτές που κυρίως συγκέντρωσαν τις προτιμήσεις των γονιών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στον ΑΠ8, σε σύνολο 521 υλοποιημένων τμημάτων:

  <>το 35,7% αφορούσε την ενότητα «Η οικογένεια στη σύγχρονη εποχή» > li το 21,1% την ενότητα «Συνεργασία εκπαιδευτικών – οικογένειας»
 • το 14% την ενότητα «Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια»
 • το 13,6% την ενότητα «Διαφυλικές σχέσεις»
 • το 11,3% την ενότητα «Ανάπτυξη στην Τρίτη Ηλικία»
 • το 2,49% την ενότητα «Ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικά ομάδων»
 • το 1,72% την ενότητα «Συμβουλευτική γονέων παιδιών με ειδικές ανάγκες».

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Σχολές Γονέων, τον Μάιο του 2012, σε τυχαίο δείγμα νοικοκυριών (ΑΠ7: 443 νοικοκυριά, ΑΠ8: 665 νοικοκυριά και ΑΠ9: 107 νοικοκυριά), προέκυψε ότι τα θέματα που θεωρούνται σημαντικά από εκείνους που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε Σχολές Γονέων είναι τα ακόλουθα:

 • «Οικογένεια στη σύγχρονη εποχή» (ΑΠ7: 47,6%, ΑΠ8: 55,6%, ΑΠ9: 48,2%)
 • «Συνεργασία εκπαιδευτικών και οικογένειας» (ΑΠ7: 37,7%, ΑΠ8: 34,5%, ΑΠ9: 48,2%)
 • «Συμβουλευτική γονέων παιδιών με αναπηρία» (ΑΠ7: 36,3%, ΑΠ8: 31,1%, ΑΠ9: 34,9%)
 • «Σχέσεις των δύο φύλων» (ΑΠ7: 28,7%, ΑΠ8: 32%, ΑΠ9: 23,5%)
 • «Ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικά ομάδων» (ΑΠ7: 25,7%, ΑΠ8: 24,6%, ΑΠ9: 33,8%)
 • «Ανάπτυξη στην Τρίτη ηλικία» (ΑΠ7: 18,6%, ΑΠ8: 24,3%, ΑΠ9: 27,2%).

Τα δεδομένα αυτά λαμβάνονται υπόψη από τη ΓΓΔΒΜ για τον σχεδιασμό της επόμενης φάσης λειτουργίας των Σχολών Γονέων, η οποία εστιάζει στην αναβάθμιση, τον εμπλουτισμό και τον εκσυγχρονισμό των προσφερόμενων προγραμμάτων.

Ταυτόχρονα, η ΓΓΔΒΜ υποστηρίζει επιστημονικά και χρηματοδοτεί με το ποσό των 10.000 ευρώ Διαγενεακό Πρόγραμμα Οικογενειακού Γραμματισμού, διάρκειας 60 και πλέον ωρών, που πραγματοποιεί το «Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικογένειες που κατοικούν στην Αθήνα, στην περιοχή ανάμεσα στην οδό Πατησίων και το Σταθμό Λαρίσης, την πλατεία Αττικής και την πλατεία Βάθη, και οι οποίες ανήκουν κυρίως σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

Στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη των οικογενειών αυτών, μέσα από συνεργατικές διαδικασίες, ώστε να βελτιωθεί η σχέση τους με το σχολείο, να ενισχυθεί ο γραμματισμός των μελών τους και να κατα πολεμηθούν προκαταλήψεις, διακρίσεις και φαινόμενα βίας, αξιοποιώντας άτυπα περιβάλλοντα μάθησης. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν γονείς, εκπαιδευτικοί και παιδιά.

Γλώσσα και Πολιτισμός για την κοινωνική Ένταξη των Μεταναστών

Η ΓΓΔΒΜ προσφέρει στους μετανάστες που διαμένουν νόμιμα στη χώρα μας τη δυνατότητα να μάθουν με όρους ποιότητας και αποτελεσματικότητας την ελληνική γλώσσα, να εξοικειωθούν με τον πολιτισμό και την ιστορία της χώρας μας, ώστε κατανοώντας καλύτερα τα πολιτισμικά μας χαρακτηριστικά, να διευκολύνονται στην επικοινωνία, συνδιαλλαγή και ομαλή και ισότιμη συμβίωση στον τόπο μας. Αυτού του είδους η ενδυνάμωση των μεταναστών ενισχύει την κοινωνική συνοχή και την ισότιμη πρόσβασή τους στα αγαθά και τις υπηρεσίες. Παράλληλα, η δυνατότητα που τους δίνεται να λάβουν πιστοποίηση ελληνομάθειας, βελτιώνει την απασχολησιμότητά τους.

το Πρόγραμμα «έκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ», με φορέα πρότασης και λειτουργίας τη ΓΓΔΒΜ και δικαιούχο το ΙΝΕ- ΔΙΒΙΜ, υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και αφορά στην οργάνωση και λειτουργία εκπαιδευτικού προγράμματος για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης, καθώς και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού.

Απευθύνεται σε πολίτες της ΕΕ και υπηκόους τρίτων χωρών που ζουν νόμιμα στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως καταγωγής, από την ηλικία των 16 ετών και άνω. Κατά την περίοδο 2008-2011 λειτούργησαν, στο πλαίσιο του έργου, 993 τμήματα με 16.625 εκπαιδευόμενους, ενώ κατά την τρέχουσα περίοδο (2012-2014) προβλέπεται να λειτουργήσουν 1.445 τμήματα με 28.900 εκπαιδευόμενους. Έχει εγκριθεί η πρόταση παράτασης του έργου αυτού από την αρμόδια διαχειριστική αρχή και ήδη είναι σε εξέλιξη η διαδικασία επιλογής εκπαιδευτών και υπευθύνων εκπαίδευσης.

Οι εκπαιδευόμενοι που παρακολουθούν το πρόγραμμα αναμένεται:

 • να αποκτήσουν ή να διευρύνουν τις γλωσσικές δεξιότητες που τους επιτρέπουν να επικοινωνούν με ευχέρεια στην ελληνική γλώσσα
 • να κατακτήσουν ή να ενισχύσουν τις πρακτικές κοινωνικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη πολιτισμικής κατανόησης και για την διευκόλυνση της κοινωνικής τους ένταξης
 • να αποκτήσουν –αφού θα έχουν ολοκληρώσει το επίπεδο Α2 και επιτύχει στις σχετικές εξετάσεις για το ειδικό πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού– πρόσβαση στη διαδικασία απόκτησης του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα
 • να είναι σε θέση, ολοκληρώνοντας κάθε κύκλο σπουδών, να συμμετέχουν στις αντίστοιχες εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας.

Τα μαθήματα γίνονται σε όλους τους νομούς της χώρας και παρέχονται δωρεάν, όπως και το εκπαιδευτικό υλικό, σε τμήματα πρωινά ή απογευματινά, ανάλογα με τις ανάγκες των εκπαιδευομένων. Οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι μετά από ειδική εξέταση κατατάσσονται σε ένα από τα τρία επίπεδα του προγράμματος: Α1, Α2 και Β1 (τα τμήματα για το Β1.

Εξετάσεις για την απόκτηση του ειδικού πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού. Πρόκειται για εξετάσεις πιστοποίησης επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού που απευθύνονται σε υπηκόους τρίτων χωρών που επιθυμούν να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος και πραγματοποιούνται με ευθύνη της ΓΓΔΒΜ. Οι εξετάσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν τελευταία φορά τον Ιούλιο του 2010, ενώ είχαν προηγηθεί εξετάσεις το 2008 και το 2009. Στο σύνολο των τριών εξεταστικών δοκιμασιών συμμετείχαν 2.166 υποψήφιοι και πέτυχαν 2.054. Κατά συνέπεια, ένας μεγάλος αριθμός των 16.625 εκπαιδευομένων του «Οδυσσέα» κατά την περίοδο 2008-2011, αλλά και ένας σημαντικός αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών που πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, είναι σε αναμονή της επόμενης εξέτασης.

Στο νόμο 4115/2013 (Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις) που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή, περιλαμβάνεται ρύθμιση σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης της επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας καθώς και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού, πιστοποίηση που είναι απαραίτητη για την υπαγωγή στις διατάξεις του Π.Δ. 150/2006 (εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προβλεπόμενες προϋποθέσεις). Με πρωτοβουλία της ΓΓΔΒΜ και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εσωτερικών έχουν ετοιμαστεί σχέδια των απαραίτητων ΚΥΑ που περιγράφουν τη διαδικασία των σχετικών εξετάσεων.

Η Διά Βίου Μάθηση στους Δήμους – κέντρα Διά Βίου Μάθησης

Στο πλαίσιο της αποκέντρωσης των δράσεων ΔΒΜ, οι Δήμοι της χώρας καλούνται να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο, καθώς ενεργοποιούν το δίκτυο των φορέων ΔΒΜ των περιοχών τους. Αναλαμβάνουν την ευθύνη της προσφοράς στους δημότες τους εύστοχων, έγκυρων, υψηλής ποιότητας, εύκολα προσβάσιμων προγραμμάτων, που συνδέονται με το τοπικό, αλλά και το ευρύτερο περιβάλλον.

Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) συστήνονται και λειτουργούν, σύμφωνα με το Ν. 3879/2010, σε όσους Δήμους το επιθυμούν. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσιακές μονάδες που ασκούν αρμοδιότητες ΔΒΜ των Δήμων ιδρύουν ΚΔΒΜ, στα οποία θα υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Τα εν λόγω κέντρα, ως μονάδες εκπαίδευσης ενηλίκων και υποσύστημα της ΔΒΜ, στοχεύουν ?ως προς τους εκπαιδευομένους τους? στα εξής:

 • δημιουργία θετικής στάσης ως προς τη μάθηση και ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση
 • ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών
 • σύνδεση ή επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση
 • ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και της διατήρησης της θέσης εργασίας ή της επαγγελματικής εξέλιξης
 • συμμετοχή στην «κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας» και πρόσβαση στις νέες εργασιακές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες
 • αναβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης, εργασίας και κοινωνικής ένταξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού
 • ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη
 • δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο πεδίο του πολιτισμού
 • ενίσχυση της ισότητας των δύο φύλων
 • μείωση του «ψηφιακού χάσματος»
 • δυνατότητα εκπαίδευσης/επιμόρφωσης με ευελιξία ως προς τον χώρο και τον χρόνο
 • ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Για την υποστήριξη των νέων πολιτικών και την άμεση εκπαιδευτική παρέμβαση σε τοπικό επίπεδο η ΓΓΔΒΜ, ως φορέας πρότασης, ενέταξε, τον Απρίλιο του 2012, στο ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», στους ΑΠ7 και 8, τις Πράξεις με τίτλο «κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα έθνικής έμβέλειας και Προγράμματα τοπικής έμβέλειας ΑΠ7 και ΑΠ8», συνολικού προϋπολογισμού 65.000.000 ευρώ, με φορέα υλοποίησης το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και συνεργαζόμενους εταίρους τους: Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (Ε.ΣΥ.Ν.) και όλους τους ενδιαφερόμενους Δήμους.

Τα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, που θα υλοποιηθούν μέσω των ανωτέρω Πράξεων διακρίνονται σε:

 • Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας που οι Δήμοι επιλέγουν από διαθέσιμο πίνακα προγραμμάτων, και ο οποίος εκφράζει τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές σε θέματα Διά Βίου Μάθησης Ενηλίκων στα θεματικά πεδία: Οικονομία – Επιχειρηματικότητα, Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον, Νέες Τεχνολογίες, Γλώσσα και Επικοινωνία, Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις, Πολιτισμός και Τέχνη, Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων.
 • Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας που προτείνουν οι Δήμοι και τα οποία ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες υποστήριξης και την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και προσωπικής ανάπτυξης των δημοτών τους.

Με δεδομένο ότι το ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» δεν κάλυπτε τον ΑΠ9 (Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου), η ΓΓΔΒΜ εξασφάλισε από τον τακτικό προϋπολογισμό, τους απαιτούμενους πόρους για τη λειτουργία των ΚΔΒΜ κατά το διάστημα 1.1.2013 ως 30.6.2015 στους Δήμους των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου.

Το σχετικό Έργο που σχεδίασε η ΓΓΔΒΜ συνδέεται άμεσα με τις Πράξεις «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας ΑΠ7 και ΑΠ8» – ΕΣΠΑ. Ακολουθεί αντίστοιχες διοικητικές και εκπαιδευτικές διαδικασίες με τις παραπάνω Πράξεις και αξιοποιεί συστήματα, μεθοδολογίες, εργαλεία και εκπαιδευτικά υλικά που παράγονται στο πλαίσιο της υλοποίησής τους. Ταυτόχρονα, περιέχει τα ακόλουθα καινοτόμα χαρακτηριστικά:

 • Εντάσσει και εφαρμόζει στη λειτουργία των ΚΔΒΜ πλαίσιο για τη διασφάλιση της ποιότητας στη Διά Βίου Μάθηση ? μέθοδος αυτοαξιολόγησης π.
 • Χρησιμοποιεί τους δείκτες μέτρησης αποτελέσματος και αποδοτικότητας, όπως αυτοί για πρώτη φορά καθορίζονται με την εγκύκλιο 110068/ΙΚ/19.09.2012 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 • Εξειδικεύει, προσαρμόζει και αναπτύσσει με βάση τις τοπικές ανάγκες το περιεχόμενο των προγραμμάτων Εθνικής Εμβέλειας που προσφέρονται στις Πράξεις ΑΠ7 και ΑΠ8.
 • Προσφέρει τη δυνατότητα ύπαρξης και λειτουργίας e-κ.Δ.Β.Μ. ως εναλλακτική δομή, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των Δήμων που έχουν λίγους κατοίκους, είναι δυσπρόσιτοι και παρουσιάζουν μεγάλη γεωγραφική διασπορά, με μειωμένο διοικητικό και εκπαιδευτικό κόστος.
 • Αξιοποιεί τις ΤΠΕ για την εκπαίδευση εκπαιδευτών και στελεχών, μειώνοντας το κόστος και βελτιώνει τις δυνατότητες συνεργασίας των στελεχών με τη χρήση διαδικτυακών επικοινωνιακών εργαλείων (τηλεδιασκέψεις, Instant Messaging, συνεργατικά εργαλεία κλπ).
 • Η ΓΓΔΒΜ, ως φορέας πρότασης και χρηματοδότησης, επιχορηγεί το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, που είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου, με ποσό ύψους 6.205.000,00 ευρώ. Στον σχεδιασμό υπάρχει συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των προαναφερόμενων Προγραμμάτων, από το Μάρτιο του 2012, δημοσιεύτηκε από τη ΓΓΔΒΜ και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ ανοικτή πρόσκληση προς όλους τους Δήμους, για ίδρυση και λειτουργία ΚΔΒΜ καθώς και ένταξή τους στις Πράξεις. Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου ανταποκρίθηκαν και εντάχθηκαν συνολικά 121 Δήμοι.

Στην πρόσκληση δεύτερης φάσης, η οποία ολοκληρώθηκε, μετά από παράταση, στις 14.1.2013, υπέβαλαν αίτηση ένταξης άλλοι 94 Δήμοι, ενώ 56 Δήμοι από τους 59 των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου, που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους, ανταποκρίθηκαν σε αντίστοιχη ανοικτή πρόσκληση. Με όλους τους Δήμους αυτούς, όπως και με τους Δήμους της πρώτης φάσης, προωθείται η από κοινού υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΓΓΔΒΜ, ΙΝΕΔΙΒΙΜ και Δήμου.

Ικανοποιημένη επίδειξη Ιστού

Ικανοποιημένη επίδειξη Ιστού